RaspberryPi Zero, v1, v2, v3 & v3B+ Benchmarks

posted Oct 15, 2017, 5:10 AM by Tom Pedersen   [ updated Oct 11, 2019, 8:12 AM ]
http://ventures.tpedersen.net/projects/legend

 

This post has been replaced by:  

Raspberry Pi Benchmarks: V4B, V3B+, V3B, V2B, V1B & Pi Zero